Regulamin Programu Certyfikacji Dobra Umowa

 

Działając w celu zabezpieczenia praw konsumentów oraz wzmocnienia pozycji konsumentów na rynku, Fundacja Konsumentów (Fundacja) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich zobowiązuje się do odpłatnego przeprowadzenia analizy wzorców umownych przedsiębiorcy, który zwróci się do Fundacji o jej wykonanie, w zakresie i na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz umowie łączącej Przedsiębiorcę z Fundacją.

Analiza zostanie przeprowadzona w oparciu o przepisy polskiego prawa. Wzorce umowne będą oceniane także z punktu widzenia szeroko rozumianego interesu konsumentów.

 

 1. Certyfikat Dobra Umowa jest nadawany umowie lub wzorcowi umownemu, który

  1. został zgłoszony przez Przedsiębiorcę w celu certyfikacji,

  2. został przeanalizowany przez Fundację,

  3. został uznany za zgodny z polskim prawem oraz szeroko rozumianym interesem konsumentów oraz

  4. dotyczy sprzedaży produktów lub usług zgodnych z polskim prawem i szeroko rozumianym interesem konsumentów.

 2. Fundacja udzieli każdemu zainteresowanemu konsumentowi informacji związanych z certyfikatem Dobra Umowa, nadaniem bądź nie certyfikatu umowie lub wzorcowi umownemu konkretnego przedsiębiorcy, jak również zgodnością z polskim prawem oraz szeroko rozumianym interesem konsumentów objętej certyfikatem umowy lub wzorca umownego.

 3. Nadanie certyfikatu Dobra Umowa upoważnia Przedsiębiorcę do posługiwania się logo certyfikatu w czasie określonym, w sposób szczegółowo wskazany w umowie łączącej Przedsiębiorcę z Fundacją. 

 4. Każda zmiana wzorca umowy, dla którego nadano certyfikat Dobra Umowa, a która nie została uprzednio uznana przez Fundację za zgodną z polskim prawem oraz szeroko rozumianym interesem konsumentów, powoduje utratę certyfikatu, a także prawa do posługiwania się logo certyfikatu Dobra Umowa w sposób wskazany w umowie.

 5. Fundacja będzie monitorowała na bieżąco przepisy polskiego prawa, dostępne orzecznictwo i wypowiedzi doktryny. W przypadku zmian w tym zakresie, mających wpływ na ocenę treści wzorca objętego certyfikatem z punktu widzenia jego zgodności z prawem oraz szeroko rozumianym interesem konsumentów, Fundacja niezwłoczne poinformuje Przedsiębiorcę o zaistniałym fakcie, wskazując, w jaki sposób wzorzec ma być dostosowany do zaistniałych zmian. Brak niezwłocznego dostosowania wzorca umowy przez Przedsiębiorcę, powoduje utratę certyfikatu, a także prawa do posługiwania się logo certyfikatu Dobra Umowa.  

 6. Przedsiębiorca, który posługuje się wzorcami opatrzonymi certyfikatem Dobra Umowa zobowiązuje się do prowadzenia swojej działalności w sposób etyczny, ze szczególnym poszanowaniem interesów konsumentów. Wszelkie uzasadnione przypadki stosowania nieetycznych praktyk biznesowych, w szczególności niezgodnych z prawem lub interesem konsumentów powodują utratę certyfikatu, a także prawa do posługiwania się logo certyfikatu Dobra Umowa. 

 7. Wzór logo certyfikatu Dobra Umowa stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu. Logo certyfikatu Dobra Umowa nie może być zmieniane przez Przedsiębiorcę.

 

Załącznik: logo certyfikatu Dobra Umowa